تبلیغات
شرکت تولیدی خزرتیر - مطالب دستورالعمل ها و الزامات
شرکت تولیدی خزرتیر
شرکت خزرتیر تولید کننده برتر انواع تیر برق های بتنی در مازندران
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 2 اسفند 1396
ارسال توسط مهدی علیزاده
ارسال توسط مهدی علیزاده
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 23 شهریور 1396

دستورالعمل نصب پایه های بتنی

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/694/2080275/nasb.JPG

فرآیند نصب پایههای بتنی مسلح چهارگوش شامل اقداماتی است که برخی مرتبط با عملیـات آمـاده سـازی محـل
نصب، پیکتاژ، چاله کنی، ایمنی و حفاظت کارگاه و ... است و برخی مرتبط به استقرار پایهها در چالـه جهـت نصـب
میباشد. اقدامات نهایی شامل...ادامه مطلب
طبقه بندی: دستورالعمل ها و الزامات، 
برچسب ها: دستورالعمل نصب تیر برق، الزامات نصب تیر پایه بتنی، دستورالعمل نصب تیر برق H، دستورالعمل نصب تیر برق گرد، شرکت تولید تیر برق، کارگاه تیر پایه بتنی،
ارسال توسط مهدی علیزاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 22 شهریور 1396

حمل


مقصود از حمل، فرآیند انتقال پایهها بعد از بارگیری روی وسیله نقلیه میباشد. حمل پایه میتواند توسط خریـدار یـا
فروشنده انجام پذیرد لیکن به دلیل حساسیت موضوع، توصیه میگردد حمل پایه ها توسط فروشنده و با اخـذ تعهـد و
تضامین سلامت پایه در محل تخلیه صورت پذیرد...ادامه مطلب
طبقه بندی: دستورالعمل ها و الزامات، 
برچسب ها: حمل تیر برق، حمل تیر برق یتنی، الزامات حمل تیر برق، دستورالعمل حمل تیر برق، تیر برق پایه بتنی، شرکت تولیدی خزرتیر، قیمت تیر برق پایه H،
ارسال توسط مهدی علیزاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 22 شهریور 1396

جابجاییمنظور از جابجایی، عملیات بارگیری یا برداشتن پایه از محل انبـارش و قـراردادن آنهـا روی وسـیله حمـل پایـه و
مقصود از بارانداز، عملیات تخلیه یا برداشتن پایهها از روی وسیله حمل پایه برای استقرار در انبار خریدار یـا اسـتفاده
در محل اجرای پروژه میباشد...ادامه مطلب
طبقه بندی: دستورالعمل ها و الزامات، 
برچسب ها: الزامات جابجایی تیر برق، دستورالعمل جابجایی تیر برق، شرکت تولیدی تیر برق، شرکت تولیدی خزرتیر، کارگاه تولید تیر برق، تیر برق بتنی مظهری 09111119033، تیر برق پایه بتنی،
ارسال توسط مهدی علیزاده
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 22 شهریور 1396
انبارش


مقصود از انبارش در این دستورالعمل عبارت است از استقرار پایههای بتنی در انبار شـرکت تـامین کننـده یـا انبـار
شرکتهای توزیع و یا انبارش موقت »در محل پروژه به منظور نصب« .
1لازم به ذکـر اسـت مفهـوم انبـارش بـا دپـوی ..ادامه مطلب
طبقه بندی: دستورالعمل ها و الزامات، 
برچسب ها: دستورالعمل انبارش تیر برق، انبارش تیر برق، تیر برق بتنی، شرکت تولیدی خزرتیر، تیر برق بتنی H بابلسر، فعالیتهای شرکت خزرتیر، الزامات انبارش تیر برق،
ارسال توسط مهدی علیزاده

دستورالعمل الزامات انبارش، جابجایی، حمل و نصب پایه های بتنی مسلح چهارگوش
توضیحات در ادامه مطلب


ادامه مطلب
طبقه بندی: دستورالعمل ها و الزامات، 
برچسب ها: دستورالعمل الزامات انبارش، حمل و جابجایی تیر برق، حمل و نصب پایه های بتنی، الزامات مربوط به تیر برق، تیر برق بتنی، شرکت تولیدی خزرتیر، قیمت روز تیر برق بتنی،
ارسال توسط مهدی علیزاده
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ